Лични данни


Тази Политика за Поверителност описва начина, по който „СФО Инсайтс“ ЕООД, с ЕИК 206299682 със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1729 ж.к. Младост 1А, бл. 560, вх.А, ап. 701  се отнася с предоставената ни от Вас информация и данни, за да можем да регулираме взаимоотношенията Ви с нас.

Като фирма, експлоатираща уебсайта  www.insightscfo.com /Сайта/, „СФО Инсайтс“ ЕООД има за цел да работи активно в посока на повишаване доверието на своите потребители в сферата на защитата на Вашата информация, като прави всичко възможно да информира потребителите си за взетите мерки по отношение на сигурността.

„СФО Инсайтс“ ЕООД приема защитата на информацията за изключително сериозен въпрос и се стреми да отговаря на всички изисквания на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679  и всички останали приложими нормативни актове. 

Ще обработваме всякаква предоставена или съхранявана лична информация, свързана с Вас, по начина, който е изложен в тази Политика за Поверителност.
Приемайки нашата декларация за Поверителност, Вие декларирате, че сте запознати с нея и с използването на Вашата лична информация, както е описано в настоящата Политика за Поверителност. В случай че не сте съгласни с условията на нашата Политика за Поверителност, моля, не използвайте Сайта и не ни предоставяйте Вашите лични данни.


Кои сме Ние

Когато в настоящата Политика се споменава „СФО Инсайтс“ ЕООД, „ние“, „нашата“ или „нас“, това се отнася за „СФО Инсайтс“ ЕООД дружество, регистрирано в Република България (ЕИК 206299682), с адрес на регистрация и управление: гр. София, п.к. 1729 ж.к. Младост 1А, бл. 560, вх.А, ап. 701. Ние определяме целите, за които се използват Вашите лични данни от нас и начините, по които те се обработват, действайки като “администратор на лични данни” по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.


Свързване с Нас

Ако имате притеснения или желаете повече подробности относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на имейл адрес: office@insightscfo.com или по пощата на адрес в гр. София, п.к. 1729 ж.к. Младост 1А, бл. 560, вх.А, ап. 701

Защита на Вашите лични данни

Вашите лични данни са защитени не само от всеотдайността и високите стандарти на „СФО Инсайтс“ ЕООД, те са защитени също и от закона. Съгласно закона, ние можем да обработваме Вашите лични данни, само ако имаме законно основание за това, и това основание може да бъдат едно или повече от долуизброените:

 • Да изпълним договора, сключен между нас и Вас 
 • Ако имаме правно задължение;
 • Ако Вие сте дали съгласието си за обработка;
 • Ако е в наш легитимен интерес;
 • Ако е в обществен интерес;
 • Ако е във Ваш жизненоважен интерес;


Какво е Легитимен Интерес

В определени от закона случаи ние можем да обработваме Ваши лични данни на основание наш(и) легитимен(и) интерес(и). Легитимен интерес е налице в случаите, в които по търговски или бизнес причини ние обработваме  Ваши лични данни.  При това обработване на Вашите лични данни, те остават защитени и ние не трябва да ги обработваме по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси.

Ако причината да обработваме Вашите лични данни е легитимен интерес, ние ще Ви информираме какви точно са нашите легитимни интереси и ще Ви предоставим възможност, чрез комуникационен канал или посредством друг метод, за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива. 

Колко време съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме личните ви данни  за минимално необходимия срок и, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период. 

Съгласно приложимото законодателство, ние сме длъжни да прилагаме следните срокове на съхранение: 

 • 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на сайта.
 • Лични данни и копия на документи, съхранявани на основание ЗМИП, се съхраняват за срок от 5 г., като началният момент следва да се определи съгласно правилата на чл. 67 ЗМИП. 

Моля да имате предвид, че ние нямаме право да изтрием тази информация преди изтичане на горепосочените срокове, дори ако получим искане от Вас в този смисъл. В противен случай ще извършим нарушение на закона. 

 

Видове лични данни,  които обработваме

Лични данни при посещение на Сайта

При посещаване на интернет сайта на Дружеството, без да се използва формата за контакт, единствените лични данни, които се събират са:  IP адрес; страницата, през която клиентът е пренасочен към www.insightscfo.com; разгледаните подстраници и времето, което клиентът е прекарал на сайта - в зависимост от избраните настройки на бисквитките, инсталирани на сайта.

При посещение на интернет Сайта на Дружеството, клиентът има възможност да попълни и изпрати форма за запитване. Целта на тази операция е изпращане на информация от страна на потребителя към Администратора във връзка с желание за получаване на определена услуга и/или закупуване на продукт/и. Изпращането на запитване не е задължителна стъпка за използване на Сайта и той е достъпен и без попълването на форма, изискваща предоставяне на лични данни. В случай че клиентът изпрати запитване чрез попълване на контактаната форма, личните данни, които събира Администраторът са две имена и имейл адрес. 

Лични данни, обработвани за целите на анализ, статистика,  реклама, обработване на запитвания и оплаквания

Когато се свързвате с нас по един от каналите за комуникация – по телефон или имейл - ние ще обработим онези лични данни, които решите да ни споделите във връзка с конкретния повод, по който се обръщате към нас. 

Обработваме Ваши лични данни, като например за направени поръчки, запитвания и др. с цел анализ, статистика и подобряване на качеството на услугите ни, тестване и повишаване на Вашата удовлетвореност.


Моля, забележете, че ако предпочетете да не предоставяте Вашите лични данни, това може да ни попречи да изпълняваме нашите правни задължения, договори или да бъдем в състояние да Ви предоставяме нашите услугите. Съответно, ако не ни предоставите Вашите лични данни, това може да означава, че ние сме неспособни да Ви предоставим нашите продукти или услуги.

Целите, за които се събират тези лични данни, и правните основания са: 

 • подготовка и изпълнение на договор между клиента и Дружеството
 • администриране на взаимоотношенията и правоотношенията на Дружеството с неговите търговски партньори, клиенти и техните представители в качеството им на клиенти, потенциални клиенти – на основание легитимен интерес и с цел поддържане на клиентска удовлетвореност и привличане на клиенти;
 • с цел защита на законни права и интереси на Дружеството във връзка с предоставяните услуги, продукти, използване на стопанисвания от него сайт или защита срещу правни претенции на трети лица;
 • подобряване на качеството на услугите, предлагани от Дружеството, адаптирането им към нуждите на клиентите; 
 • изпълнение на законовите задължения на Дружеството по ЗМИП и ЗМФТ, когато такива са предвидени; 
 • в случай че сме получили Вашето изрично съгласие или настройките, които сте направили на своите бисквитки свидетелстват за дадено от Вас съгласие, ние ще обработваме Вашите лични данни и за маркетингови цели, които включват: подготовка и провеждане на рекламни кампании в социалните мрежи, чрез дисплей на реклама и банерна реклама в сайтове, свързани с интересите и потребителското поведение на клиента (посещения, прекарано време, търсене на съдържание по ключови думи), чрез ПР статии и материали, публикувани в партньорски сайтове (за индиректен или директен маркетинг), игри и други промоционални събития

Автоматизирано обработване на лични данни

При предоставяне на услугите чрез Сайта, ние не прилагаме механизми и алгоритми за автоматизирано обработване на личните Ви данни и вземане на решения изцяло без човешка намеса по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Разкриване на лична информация. Категории получатели

Различна част от посочените по-горе данни предоставяме на държавни органи с цел изпълнение на законови задължения, както и на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги, например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, куриерски услуги за изпращане на документи и други до Вас), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Имаме договорни отношения с всички тези дружества, което гарантира, че предаваните лични данни се обработват само като строго необходими, за да ни предоставят тези услуги.

Също така по съображения от обществен интерес или по силата на закона може да разкрием определена информация на  определени държавни органи, съдилища и прокуратурата, ако това се изисква по закон от държавата или от друг регулаторен орган. 


Трансфер на Данни извън ЕИЗ

Ще трансферираме Вашите лични данни извън ЕИЗ само ако:

 • Вие сте ни дали изрично разрешение; или
 • Това е необходимо, за да можем да установим или изпълним договора, който сте сключили с нас; или
 • За да изпълним правно задължение.

Ако трансферираме Вашите Лични Данни извън ЕИЗ, в рамките на нашата корпорация или нашите бизнес партньори, ще вземем мерки, за да осигурим същите стандартни на защита, както тези в ЕИЗ, разчитайки на едно от следните:

 • Държавата получаваща Вашите лични данни е призната от Европейската Комисия като предлагаща същото ниво на защита като ЕИЗ. Можете да намерите повече информация на сайта за Правосъдие на Европейската Комисия.
 • Ще използваме договори, които изискват получателя да предоставя същите стандарти за защита на Вашите лични данни като ЕИЗ.
 • Ако данни се трансферират към САЩ и получателят е регистриран с Privacy Shield. Privacy Shield е система, която осигурява защитата на Лични Данни на ниво, одобрено от ЕС. Можете да намерите повече информация относно Privacy Shield на сайта за Правосъдие на Европейската Комисия.

В някои случаи може да сме принудени да разкрием Вашите лични данни на трета страна и може да имаме ограничения върху контрола и начина, по който тези данни са защитени от тази трета страна, но дори и в тези случаи сме предприели всички възможни и изискуеми от закона мерки за защита на Вашите лични данни. 


Използване на Бисквитки (Cookies)

За подробности относно начина, по който използваме бисквитки, вижте Нашата политика за бисквитки.


Правата Ви над Вашите лични данни

Ние ще Ви окажем помощ, ако решите да упражните права си над Вашите лични данни, които включват:

 • Оттегляне на Вашето съгласие за обработка в ситуация, в която ние сме го поискали от Вас, въпреки че това няма да анулира предходна обработка, която се е състояла, когато сме имали Вашето съгласие; във Вашият профил можете да управлявате методите, чрез които можем да се свързваме с Вас.
 • Подаване на оплакване към съответните компетентни органи по защита на личните данни
 • Достъп до Вашите лични данни, регистрирани или обработвани от Вас (в рамките на нашите системи);
 • Корекция на лични данни, които са неправилни или вече невалидни;
 • Изтриване на лични данни, които обработваме;
 • Ограничаване на обработката на Вашите лични данни при определени обстоятелства и условия;
 • Искане да предоставим на Вас или на друга компания, избрана от Вас, определени аспекти от Вашите лични данни, често наричано „право на преносимост“
 • Възможността да изразите несъгласие или да протестирате срещу обработване на данни, когато правим това за наши легитимни интереси;
 • Възможността да оспорите решение, взето изцяло чрез автоматизирана обработка, да изразите Вашата гледна точка и поискате решението да бъде преразгледано от човек.

За повече информация относно тези права, можете да се свържете с нас на имейл адрес office@insightscfo.com

Промени на настоящата Политика за Поверителност

От време на време може да обновяваме настоящата Политика, така че Ви молим да я преглеждате редовно.

Ако бъдат направени съществени промени в тази Политика за Поверителност, ще поемем необходимите действия за своевременното Ви информиране за това, посредством съобщение на Сайта или други одобрени методи за комуникация.

 Ако откажете да приемете промените в настоящата политика, или поради друга причина не приемете промените в рамките на предвидения и комуникиран с Вас времеви период, може да сме неспособни да предоставяме някои или всички наши продукти и услуги.

Как защитаваме Вашата поверителност и лични данни?
Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях . 

Сървърите ни са ситуирани изцяло на територията на Швейцария. Съгласно Решение на Европейската комисия 2000/518/ЕО за адекватна защита на личните данни, предоставяне в Швейцария, Швейцария предоставя адекватно ниво на защита на личните данни.Използваме най-добрите съвременни методи за криптиране, като по този начин осигуряваме защитата на клиента и на нашата фирма от манипулации на трети лица. 

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 • Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

EN