Дисциплина на паричния поток за оцеляване в COVID-19 криза

COVID-19 пандемията създаде предпоставки все повече организации да изпитват значителни оперативни, финансови и ликвидни предизвикателства. Въпреки очакванията, че пандемията ще приключи в даден момент и светът отново ще се върне към „нормалното“, все още остава загадка,  колко точно време ще отнеме това. 

 

В света на COVID-19 компаниите се нуждаят от подкрепа в ​​ролята на финансов директор, който има способности да допринесе с повече от анализ на финансови данни и сравняване на прогнозни с действителните резултати.

Компаниите имат нужда от финансов директор, който може да предложи лидерство, проницателност и умения за решаване на проблеми.

 

Управлението на паричния поток е от съществено значение във времена на криза. Предприятията следва да разполагат с правилните инструменти за калкулация, анализ, управление и прогнозиране на своя паричен поток, за да могат във всеки един момент да предвидят нуждите на организацията от допълнителен ресурс и да вземат навременни мерки.

Въз основа на опита ни с оперативно и финансово управление, предлагаме следните 5 ръководни принципа, за които вярваме, че могат да помогнат на компаниите да преодолеят трудностите при управлението на парични потоци и да се възродят по-силни в края на кризата:

 

1. Подобрете проследимостта на паричните потоци

Навременното и точно наблюдение на паричните наличности е от съществено значение за всеки бизнес. В период на икономическа несигурност, овладяването на възникваща криза е въпрос на седмици, а не на месеци. Ако имате ясна представа за вашия паричен поток и можете да го коригирате бързо, тогава вие притежавате необходимия контрол.

Въз основа на опита ни, ние съветваме нашите клиенти да разработват различни сценарии и да извършват ситуационни анализи, както и да са подготвени да следят реалния спрямо прогнозния паричен поток регулярно. Това ще им даде „цялостна картина“ за паричните наличности и ще предостави информация за по-добри стратегически ориентирани финансови решения.

 

2. Освободете кеш от оборотния капитал

Дори най-добре управляваните организации имат възможност да освободят малко кеш от оборотния си капитал. Ето защо, съветваме нашите клиенти да предприемат навременни действия в тази посока, посредством които да осигурят свободен финансов ресурс на компанията. Това включва:

  • Работете в тясно сътрудничество с доставчиците. Някои ключови доставчици вероятно ще бъдат изложени на опасност от фалит по време на кризата. Подсигурете алтернативни доставчици и договорете неустойки при неизпълнение с настоящите, така че да намалите риска от разходи за непредоставени материали или услуги.  Преговорете условията за отложено плащане или оптимизирайте използването на отстъпки при предсрочно плащане.
  • Наблюдавайте и управлявайте вземанията от клиенти. Тъй като възстановяването ще бъде забавено и продължително, внимателно следете вземанията от клиенти. Бъдете близо до клиентите си. Анализирайте как може да се повлияе търсенето на предлагания от вас продукт или услуга по време на тази нова икономическа среда, както от страна на клиентите, така и на свободния пазар. Цялостното управление на вземанията и бързото справяне със спорове могат да помогнат за намаляване на риска от неизпълнение и забавяне на плащанията.
  • Оптимизирайте капиталовите разходи. Помислете за начини за минимизиране на изходящи потоци, като ограничите несъществени разходи и отложите капиталовите инвестиции. Мениджърите трябва да бъдат готови да съкратят второстепенни разходи почти напълно, ако възникне такава необходимост.

 

3. Осигурете си източници на допълнително финансиране.

Разширете мрежата си от банки и източници на финансиране. Проучете възможности за държавни заеми и грантове. В случай на нужда, е добре да имате подготвени варианти за допълнително финансиране, с които да предотвратите кеш дефицит. 

 

4. Оптимизирайте разходите на предприятието

Структурирайте план за намаляване на фиксираните разходи в предприятието, за да подсигурите максимална гъвкавост при изходящите парични потоци. 

Административните разходи, разходите за продажби и маркетинг, както и разходите, свързани с управление на доставките са области, в които компаниите могат да повишат ефективността. Проучете възможности за аутсорсинг на различни бизнес процеси (възлагане на външни изпълнители). Възлагането на основни функции в организацията на външни изпълнители, като финансово управление, счетоводство, информационни технологии или правни услуги позволява на компаниите да намалят фиксираните си разходи, като ги превърнат частично в променливи такива. Изнасянето на част от услугите на външни изпълнители позволява да се регулира обхватът на необходимата експертиза и съответно разходите за нея в зависимост от тенденциите в икономиката.

 

5. Подобряване на дисциплината за ценообразуване

Настоящата пандемия предоставя възможност за развиване и прилагане на рационална ценова и организационна стратегия. Имайте предвид, че увеличението на цената с един процент в много случаи може да доведе до увеличаване  на оперативната печалба с повече от 10 процента.

Подсигурете, че вашата политика за ценообразуване е базирана на коректна калкулация за разходите, включени в изработката или предлагането на конкретния продукт или услуга. Ценообразуването следва да бъде синхронизирано със стратегията за продажби на компанията. 

Чрез прилагането на рационално ценообразуване, вие ще имате възможност да планирате продажбите в унисон с променящата се пазарна динамика, като в същото време подсигурите, че цените ви са напълно съвместими със структурата на разходите и оперативните процеси в компанията. 

Въпреки че е неизвестно кога икономиката ще започне да се възстановява от въздействието на COVID-19, никога не е твърде рано да помислите за бъдещите бизнес планове на вашата компания. Във времена на криза, финансовият директор играе жизненоважна роля за подсигуряване на стабилност на компанията и овладяването на финансовите проблеми.  Това е роля, която следва не само да прилага програми за намаляване на разходите и да следи резулти, но и да създава и поддържа инициативи, които подкрепят дългосрочния растеж.

 

Ние, в CFO Insights, имаме редица успешни примери за компании, на които сме помогнали да анализират финансовото си състояние и да идентифицират алтернативи за постигане на рентабилност. С правилната комбинация от опит, подготовка и експертиза, предприемачите могат не само успешно да направляват своята компания през кризата, но и да излязат още по-силни от нея!

Свържете се с нас: office@insightscfo.com,

           0885 29 69 76

EN