Услуги

ФУНКЦИОНАЛЕН ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР ИЗНЕСЕН ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР КОНСУЛТИРАЩ ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

Решения, създадени да отговарят на вашите бизнес нужди

С дългогодишен професионален опит, нашият екип е в състояние да подпомага компании във всяка индустрия или фаза на развитие в следните области:

СТРУКТУРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРОЦЕСИ
 • Въвеждане на финансова дисциплина и контрол
 • Въвеждане на подходящи процедури и процеси
ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ § АНАЛИЗ
 • Осигуряване на точни и навременни финансови анализи, които да подпомагат  управлението на бизнеса 
 •  Обвързване на бизнес стратегията на компанията с нейния оперативен и капиталов бюджет
МОДЕЛИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ
 • Съдействие за разработване на годишни бюджети
 • Изготвяне на финансови прогнози, съобразени с Бизнес плана
 • Финансово моделиране и анализ на нов бизнес или продукт
 • Структуриране подходящи  бизнес метрики („KPI“)
УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА
 • Анализ, оптимизация и прогнозиране на паричния поток
 • Създаване и / или преглед на банкови отношения
 • Договаряне на заеми и кредитни линии
УПРАВЛЕНСКИ ОТЧЕТИ § ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 • Разработване на персонализирана форма за отчетност или преструктуриране на финансовите процеси, с цел да се подобри навременността и полезността на финансовата отчетност.
 • Разработване на управленски отчети, интерактивни табла (dashboards) и KPIs, които да подпомагат взимането на управленски решения.
ПЛАНИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА § ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
 • Анализ на разходите и съдействие при преструктуриране
 • Програми за оптимизации на разходите
 • Ценообразуване и счетоводно отчитане на разходите
 • Разработване на финансов план в различни сценарии и стрес тестване. 
СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, НАБИРАНЕ НА КАПИТАЛ
 • Оперативен  due diligence
 • Стратегия за излизане (Exit strategy)
 • Цялостна трансформация на бизнес модела и преструктуриране
 • Изготвяне на съответна документация за набиране на капитал
 • Структуриране на инвестиционни сделки и преговори по условия
 • Връзка с инвеститори и професионални услуги
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
 • Представителство на Борда
  на директорите
 • Управление на процесите
 • Управление на проекти

CFO Insights предоставя следните решения: Изнесен Финансов директор, Функционален финансов директор, Консултиращ финансов директор. Вие избирате степента на ангажираност на екипа, както и мащаба на предлаганите услуги.

Нашите решения са гъвкави и адаптивни към вашите финансови нужди

 

Функционален финансов директор

 

Компании в начален етап на развитие

Стартиращите компании са особено уязвими към всякакви икономически сътресения. Те все още нямат утвърдени позиции на пазара, което ги поставя в неблагоприятна. Прогнозният и ориентиран към действия финансов анализ е от съществено значение за една млада компания, за да осъществява устойчив бизнес и да продължи да се конкурира на пазара. Услугите на финансовия директор в този начален етап обичайно са функционални, т.е. обхващат определени финансови функции - първоначалното структуриране на процесите, ценообразуване, бюджетиране и опростени финансови модели за отчитане. Нашите финансови директори ще работят заедно с младите предприемачи и ще адаптират обхвата и редовността на услугата, докато компанията расте.

Част  от персонализираните услуги, които можем да предложим на компании в стартъп фаза:

Начален етап на развитие (seed)
 • Предварителни прогнози
 • Методология за ценообразуване
 • Опростен пакет управленски отчети
 • Мениджмънт на паричните потоци
 • Набиране на средства
Фаза на стартиране (startup)
 • Бизнес прогнози, базирани на валидирани данни
 • Ценообразуване и анализ на продукти/услуги
 • Предварителни KPIs
 • Основни управленски отчети
 • Съдействие за инвестиции

 

Изнесен Финансов

 

Компании във фаза на растеж, средни и големи предприятия

След като една компания е постигнала определено ниво на успех, следва прецизно да прогнозира и анализира човешкия капитал, за да остане финансово обезпечена и да продължи своето израстване в дългосрочен план. Поради все по-конкурентната и бързо променяща се бизнес среда, ролята на финансовия директор и добавената стойност, която той носи на компанията, далеч надхвърля стойността, която той реално струва. Финансовият директор също така трябва да бъде експерт в пазарните тенденции и да има способността да използва и анализира потребителските данни, за да помогне да се идентифицират нови бизнес възможности, да се подобри производителността и ефективността или да се гарантира, че е избран най-добрият вариант за финансиране, в случай на капиталови и финансови нужди.

Част  от персонализираните услуги, които можем да предложим според фазата на развитие на компанията са:

Фаза на растеж
 • Изготвяне на бюджет, базиран на действителни данни
 • Преглед и актуализация на цените
 • Поставяне и измерване на KPIs за индустрията
 • Интегриране на управленските отчети със счетоводството
 • Установяване на финансови процеси
 • Фокус върху паричните потоци
 • Съдействие за привличане на инвестиции
Фаза на пазарна експанзия
 • Изготвяне на бюджет, базиран на действителни данни
 • Преглед и актуализиране на финансовите процеси и вътрешния контрол
 • Интегриране на управленските отчети със счетоводството и периодичен анализ
 • Прецизно планиране на паричните потоци и оборотния капитал
 • Преглед на ценообразуването и актуализация
 • Инвестиционен анализ на сливания и придобивания и набиране на средства
Фаза на зрялост
 • Изготвяне на бюджет, базиран на действителни данни
 • Преглед и актуализиране на финансовите процеси и вътрешния контрол
 • Интегриране на управленските отчети със счетоводството и периодичен анализ
 • Прецизно планиране на паричните потоци и оборотния капитал
 • Преглед на ценообразуването и актуализация
 • Инвестиционен анализ на сливания и придобивания и набиране на средства
 • Корпоративно преструктуриране за премахване на неефективността на вътрешните процеси
 • Анализ на възможностите за изход

 

Консултиращ Финансов Директор

 

Консултантски услуги

Сливането и придобиването на бизнес, набирането на капитал или ежедневното управление на потенциален дефицит на парични средства са изключително сложни и времеемки процеси, които в много случаи възпрепятстват собствениците на компаниите да се концентрират върху усъвършенстването и развитието на техния бизнес. Нашият екип има богат опит в сливания и придобивания, набиране на дялов и рисков капитал, оценка, структуриране, изпълнение и управление на инвестиционни проекти.

Част  от персонализираните услуги, които можем да ви предложим:

Набиране на капитал
 • Изготвяне на финансови прогнози и бюджет, стратегическо обсъждане, контакти с инвеститори, водене на преговори
Сливания и придобивания
 • Съдействие за структуриране на процеса и неговото координиране, анализ на текущото състояние, разработване на стратегия за позициониране и интеграция след придобиване
Ликвидна криза
 • Незабавна помощ при управлението на паричните потоци
Финансова/ Банкова несъстоятелност
 • Помощ при оптимизиране на капиталовата структура и съдействие при осигуряване на потенциално финансиране или предоговаряне на дълга
Еднократни проекти
 • Задълбочен финансов анализ на нов проект, включително ценообразуване, маржове, стратегическо планиране и позициониране

Вземете вашата персонализирана оферта за финансов мениджмънт сега.

EN