ClaimCompass

Индустрия:
Правни технологии/Технологии в туризма (Legal tech/ Travel tech )

Набран инвестиционен капитал
:
над $1.8м

Постигнати резултати:
>250К обработени искове, 827К евро годишен оборот, 63% годишен ръст на продажбите

На фона на сериозен спад в индустрията на туризма, ClaimCompass възложи на CFO Insights структурирането и управлението на функцията Финансов директор (CFO) в компанията. В резултат на задълбочен анализ екипът на CFO Insights изготви и имплементира план за действие, водещ до следните подобрения:

  1. Структурира и интегрира солидна управленска отчетност, интегрирана със счетоводството, която подсигурява редовни финансови данни, основани на официални отчети.
  2. Подсигури управлението на паричните потоци на компанията като структурира финансов план за управление на кризи в 3 сценария - оптимистичен / реалистичен / песимистичен
  3. Разработи методология за ценообразуване и сравняване на цените на услугите с пълната себестойност на услугата, с отражение върху оперативните процеси и цел: повишаване на рентабилността.
  4. Преобразува отчетността от метод, базиран на парични средства (cash-based) в метод, базиран на начисления (accrual based) в съотвествие с приложимите стандарти за отчитане.
  5. Ръководи интеграцията със счетоводството, включително преструктуриране на счетоводния процес, за да съответства на спецификите на индустрията и изискванията на управленската отчетност.
  6. Внедри по-усъвършенствана система за финансов мониторинг за измерване на резултатите на компанията и проследяване на отклоненията от бюджета.

Website: https://www.claimcompass.eu/bg/

EN