LAM'ON

Индустрия:
Устойчиви решения за опаковки

Финансиране:
Над 1,35 милиона евро до момента

Постигнати резултати:
Получен Грант от Европейския иновационен съвет за иновации, Носител на „Seal of Excellence” на EIC Open Call 2020 („Печат за Достойнство”). Очакван старт на серийното производство през 2023 г. с 500 клиента очакващи продукта.

LAM’ON е компания, която разработва биоразградимо, подходящо за компостиране ламиниращо фолио. Мисията на LAM’ON е да намали замърсяването с токсични пластмасови опаковки, които се озовават в океана, почвата и сметищата, като заменя пластмасата с рециклируеми опаковъчни компоненти, с цел да спести 33 000 тона CO2 до 2028 г.

Екипът на CFO Insights работи с LAM’ON след получаването на гранта от EIC, за да подпомогне структурирането на финансовата функция в компанията, включително всички ключови процеси във връзка със стратегическия план за растеж, бюджетирането, контролинга, управленската отчетност и счетоводството. И по конкретно:

  1. Подготовихме бюджет с анализ на различни сценарии, които описват набор от възможни планове за стартиране на производството, ключови етапи в развитието на компанията, KPIs за различните отдели, устойчивост и цели за покриване на разходите, нужди от оборотен капитал и стратегически последствия.
  2. Направихме тест на допусканията в бюджета и заложихме релевантни променливи, свързани с развитието на продажбите, капацитета на производството, планирането на инвентара и растежа на екипа, за да подготвим компанията за взимане на своевременни мерки в зависимост от актуалните резултати.
  3. Предоставихме навременен анализ и консултации относно възможности за финансиране на бъдещото развитие.
  4. Въведохме процеси за събиране на данни, въвеждане на данни и анализ на данни, за да се осигури надеждна и точна отчетност.
  5. Извършихме обстоен преглед на счетоводните политики и имплементирахме процес за интегриране на управленския отчет и счетоводството, за да се осигури надежден източник на данни за отчетите, съответстващи на официално представените счетоводни отчети.
  6. Успешно въведохме процес за месечна управленска отчетност, включително Отчет за Приходите и Разходите, Отчет за Паричния поток и Счетоводен Баланс, който включва редовен анализ на отклоненията между фактическите данни и бюджета, тенденции, мониторинг на KPIs.
  7. Внедрихме система за месечен финансов мониторинг за проследяване на резултатите и изготвяне на навременни препоръки и анализи с цел подпомагане управлението за взимане на ключови за бизнеса решения.

Website:  https://lam-on.com/

EN